Hankkeet

Heiniöjärven kunnostusprojektin esiselvitys, Pieksämäki (2019-2021)

Heiniö on 170 hehtaarin kokoinen matala humusjärvi. Järvi kuuluu Kyyveden valuma-alueeseen. Järven tila on jo pidempään ollut tyydyttävä. Järvi on erittäin rehevä, mikä näkyy korkeina ravinnepitoisuuksina. Vedenlaadun lisäksi vesien tyydyttävä tila näkyy myös biologisissa laatutekijöissä, kuten kasviplanktonissa ja päällyslevissä. Heiniölle on tehty 1990-luvulla kunnostussuunnitelma ja osittain suunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä, kuten hoitokalastusta, vesikasvien poistoa sekä kosteikko, on toteutettu. Suunnitelma on kuitenkin vanhentunut ja vaatii päivitystä vastaamaan nykyistä tilaa, uusia tavoitteita ja kunnostustarpeita. Hankkeessa konsultti laatii esiselvityksen, jossa haetaan kustannustehokkaita toimenpiteitä Heiniön tilan parantamiseksi. Esiselvityksellä saadaan mahdolliset kunnostusvaihtoehdot ja niille kustannusarviot. Tietoa tullaan käyttämään tulevassa Heiniön kunnostusprojektissa. Tavoitteena on parantaa Heiniön virkistyskäyttöä, kalataloutta sekä rajoittaa ravinnekuormitusta alapuolisiin järviin. Alapuolinen Kyyvesi on lahtialueidensa osalta ekologialtaan tyydyttävässä tilassa.

Vireillä on Iso-Nivujärven kunnostussuunnitelma (lisätietoa myöhemmin)